Methode of programma

Om steun te hebben bij een effectief en planmatige aanbod, gebruiken peuterspeelzalen en kinderopvang educatieve programma’s zoals Kaleidoscoop, Startblokken, Piramide en Uk en Puk. Ik kan pedagogisch medewerkers opleiden tot een certificaat Piramide of tot een certificaat Uk & Puk via een volledig implementatietraject of via een maatwerktraject.

Volledig implementatietraject

Als het voor iedereen nieuw is om met een programma te werken, dan is een volledig implementatietraject nodig. Het gaat bij het implementeren niet alleen om het aanbrengen van kennis, maar om het veranderen van een werkwijze. Dat is ook de reden, dat er meerdere trainingsbijeenkomsten nodig zijn over een langere tijd gepland. Voor Uk & Puk gaat het dan om 13 trainingsbijeenkomsten van 3 1/2 uur en 6 consultatiemomenten. Tijdens deze trainingsmomenten wordt de kennis via verschillende werkvormen aangeboden.  Om goed aan te sluiten bij de beginsituatie, wordt er eerst een quick-scan gedaan. Op de helft van het traject en aan het eind, wordt de quick scan herhaald als evaluatiemoment.

Ondersteuning op maat

Om goed met een programma te kunnen blijven werken is het belangrijk om de nieuwe medewerkers in te scholen. Voor deze medewerkers kan ik een maatwerktraject aanbieden. Deze medewerkers hebben al wel ervaring in het werken met Uk & Puk in de praktijk, maar missen de achtergrondinformatie. Bij het instroomtraject zijn er  7 trainingsdagen en 4 consultatiemomenten. Ook hier wordt eerst een quick-scan afgenomen, zodat het aangeboden programma aansluit bij de beginsituatie en dienen de volgende twee quick-scans als evaluatiemomenten.

Ook bij Piramide is het mogelijk om te werken met maatwerktrajecten. Ook hier wordt gestart met een intake om de beginsituatie in beeld te brengen.  Na de intake kan een passend aanbod worden geformuleerd.

Voorbeeld van een offerte

Beginsituatie: na de eerste quick-scan wordt aangegeven op welke wijze het trainingstraject aansluit bij de beginsituatie. Het gaat bijvoorbeeld om een nieuw te starten locatie, waar de PM-ers geen kennis hebben van Uk & Puk. Voor 15 PM-ers wordt dan het hele implementatietraject aangeboden. Samen met de Pm-ers wordt de leidinggevende geschoold om de implementatie beter te laten verlopen.

Tijdens het intakegesprek worden de randvoorwaarden, de inzet van de PM-ers, het tijdspad en de inhoud van de training besproken.

De kosten voor een 2-jaarlijks traject zijn dan als volgt:

13 x 7 uur (3 1/2 uur voorbereiding en 3 1/2 uur uitvoering) = € 7280

3 gesprekken voor de quick-scan ( 3 uur x € 80,-)  = €   240

6 consultaties x 15 deelnemers x 1 uur= 6 x 15 x € 80 = € 7200

15 deelnemersmappen x € 90,-   = € 1350

15 certificaten à € 25,-  = €   375

Totaal  € 16.445

(reiskosten € 0,35 per kilometer)

 

 

Educatief advies jonge kind