Opbrengstgericht werken

Opbrengstgericht werken is geen nieuwe werkwijze. Iedere leerkracht zal aangeven dat hij/zij als doel heeft om de opbrengsten van een kind te verhogen. Toch is het goed om met wat meer afstand te kijken naar het verleggen van de focus van:

  • reactief naar proactief
  • volgend naar plannend
  • procesgericht naar opbrengstgericht
  • individueel naar groepsgericht

Evaluatie van behaalde resultaten/opbrengsten

In essentie komt het erop neer dat alle betrokkenen zich in de taakuitvoering laten sturen door de uitkomsten van een systematische evaluatie van behaalde resultaten/opbrengsten.

Een school die opbrengstgericht werkt kenmerkt zich door:

  • systematisch te werken met (toets)gegevens aan
  • een zo breed mogelijke ontwikkeling van haar leerlingen
  • vanuit een door bestuur, school en ouders gedragen visie
  • die geconcretiseerd wordt op vier niveaus, te weten, op leerling-, groeps-,  school- en bovenschools niveau
  • Volgens een vastgestelde cyclus (Plan Do Check Act).

VOORBEELDEN VAN BEGELEIDING

Bij het opbrengstgericht werken denk je al gauw aan het aanbieden van aparte reken en taalactiviteiten. De meest eigene vorm van leren bij een jong kind is spelen. Hoe kun je de doelstellingen van rekenen en taal samen laten vallen met het spelen in de hoeken? Hoe kun je spelen integreren in het opbrengstgericht werken? Met deze uitdagende vraag zijn we op een basisschool aan het werk gegaan met als gevolg dat er speelser aangesloten kan worden op de begeleidingsvraag van het kind.

Contact

Educant
Ingrid Klootwijk
06 53717296
info@e-educant.nl

Meer contactgegevens

Educant - onderwijsadviseur jonge kind

Laatste Blogberichten